به چشم هایم نگاه کن

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست،خدا جایگزین همه ی نداشتن هاست

چهارشنبه 23 تیر‌ماه سال 1389

دکتر شریعتی

نوشته شده توسط: محمد

به سه چیز تکیه نکن : غرور ، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد، با درو غ می بازد و با عشق می میرد ...


اگر پیاده هم شده است سفر کن ، در ماندن می پوسی


ایمان بی عشق اسارت در دیگران است و عشق بی ایمان اسارت در خود


اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست،خدا جایگزین همه ی نداشتن هاست


هر کس به چیزی تبدیل می شود که به آن عشق می ورزد .
اگر سنگی را دوست داشته باشد ، سنگ می شود .
اگر هدفی را دوست داشته باشد ، به آن هدف تبدیل می شود
اگر به فردی عشق بورزد آن فرد می شود .
و اگر به خدا عشق بورزد خدائی می شود .
اینک انتخاب با خود شماست ... !


دکتر علی شریعتی